รายวิชา : สังคมศึกษา ม.5 (เศรษฐศาสตร์)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน
อธิบายความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข   
อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง
ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

 
ส 3.1    ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4
ส 3.2    ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3
 
รวม 7 ตัวชี้วัด
หน่วยที่ เวลา(ชม.) คะแนน ชิ้นงานรวบยอด
4 นโยบายการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 9
5 นโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 9
6 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 5 9
7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 5 9
8 สอบปลายภาค 1 20